جمعه، دی ۱۹، ۱۳۸۲

همه متفاوت هستيم و هيچكس كامل نيست
در جائيكه بحث از بينائي است و ديدن ، سخن از نابينائي و نديدن بسي مشكل خواهد بود . اما براستي مرز بين ديدن و نديدن كجاست ؟ !

هیچ نظری موجود نیست: