چهارشنبه، دی ۲۴، ۱۳۸۲

سردبير يكي از نشريات اپتومتري در سرمقاله نشريه خودش مطلبي نوشته بود كه مضمون آن اين بود كه پدرش كه او هم اپتومتريست بوده به او توصيه كرده پسرم سعي كن بيشتر از راه دانش و معلومات خودت پول در آوري تا از فروش چيزهايي كه تجويز مي كني
شكي نيست كه اين توصيه جالب و مفيدي است ولي بايد ديد آيا انجام آن هم ميسر مي باشد يا خير شايد در آن كشورها اين امر امكانپذير باشد ولي در كشورما چطور ؟ آيا هيچ اپتومتريستي مي تواند تنها با تكيه بر دانش و معلومات خودش و فقط از راه انجام معاينات اپتومتريك و اخذ ويزيت گذران نمايد؟
بديهي است كه بدين ترتيب نه تنها قادر به تامين هزينه زندگي خودش نخواهد بود بلكه حتي نخواهد توانست از پس مخارج مطب و خدمات آب و برق و... آن هم بر آيد
با اين وجود آيا باز هم مي توان در پاسخ به سئوال علم بهتر است يا ثروت گفت كه علم بهتر است !!!!!

هیچ نظری موجود نیست: