پنجشنبه، دی ۱۸، ۱۳۸۲

Inferior decentration :

طرح لنز نقش عمده اي در كاهش شيوع ميزان decentration تحتاني لنزهاي سخت دارد بنظر مي رسد كه فيت on-k و يا flatter-than-k بر طرحهاي لنزي كه بصورت steep فيت مي شوند ترجيح داده مي شود (بويژه در قدرتهاي منفي )ضخامت مركزي CT را بايد تا حد امكان در حداقل مقدار ممكن نگه داشت مقادير CT براي هر ماده را مي توان از توليد كننده آن تقاضا نمود لازم است اين پارامتر بطور روتين چك گردد ولي در بررسي هاي بعمل آمده تنها نيمي از اپتومتريست ها بطور روتين اقدام به اين كار نموده اند
همچنين روشن شده است كه افزايش CT اثر بسيار كمي بر روي عبور دهي اكسيژن دارد ولي اثر آن بر توده لنز و همينطور بر centration آن بسيار زياد است
شايد مهمترين عامل موثر بر نحوه centration لنز لبه آن باشد تاثير يك حامل منفي براي يك لنز مثبت يا يك لنز منفي داراي قدرت كم بسيار قابل توجه مي باشد به همين ترتيب استفاده از يك حامل مثبت بر روي يك لنز منفي داراي قدرت بالا باعث كاهش decentration تحتاني اين لنزها كه در اثر افزايش توده لنز و همينطور اثر پلك فوقاني بر روي لبه ضخيم لنز تمايل به پايين آمدن دارند مي گردد و بالاخره روشن شده است كه وزن مخصوص نيز در پايين آمدن لنز نقش دارد وقتي كه يك ماده لنز سخت داراي وزن مخصوص بالا (حدود 1.50 )با مواد داراي وزن مخصوص متوسط (حدود 1.27)و كم (حدود 1.12) مقايسه شده است ماده سنگين تر بيشتر پايين آمده در حاليكه احتمال پايين آمدن لنزي از ماده داراي وزن مخصوص كم بساير كمتر مي باشد بنابراين براي كاهش decentration تحتاني لنزهاي RGP كارهاي زير را مي توان انجام داد
1-بهتر است كه براي بيماران ميوپيك يك flatter BCR در نظر گرفت
2- ضخامت مركزي CT را بايد در حد امكان كم انتخاب نمود تا حدي كه باعث flexure نشود
3- در صورت لزوم از طرحهاي لانتيكولار استفاده كنيد (براي تمام قدرتهاي مثبت و 1.5-< از حامل منفي و براي قدرتهاي 5.00- يا بيشتر از آن از حامل مثبت استفاده كنيد )
4-استفاده از طرحهاي lid-attachment را در نظر داشته باشيد
5- اگر استفاده از گزينه هاي يك تا چهار ناموفق بود اين امكان وجود دارد كه ماده اي با وزن مخصوص كمتر بتوند مفيد واقع گردد

هیچ نظری موجود نیست: