یکشنبه، بهمن ۱۲، ۱۳۸۲

پاسخ دبير انجمن اپتومتري ايران

دخالت افراد فاقد صلا حيت در عينك سازي علمي، سلا مت مصرف كنندگان را به خطر مي اندازد

معاينه و تشخيص قواي بينايي و در پي آن تجويز و ساخت عينك منطبق با استانداردهاي جهاني، همواره از دغدغه هاي اصلي مسئولا ن بهداشتي، درماني جوامع مختلف به شمار رفته است. هر چند، مدتي است بازار عينك سازي در كشور ما اندكي نابسامان و از كنترل وزارت بهداشت و درمان خارج شده است. اما به راستي، كدام عده از مدعيان اين بازار صلا حيت فعاليت علمي و البته مجاز در آن را دارند؟ محمدرضا زرين، دبير انجمن اپتومتري ايران در اين خصوص توضيحاتي را به بازارچه ارسال كرده كه جامع، گويا و مبسوط به نظر مي رسد

هیچ نظری موجود نیست: