پنجشنبه، اسفند ۲۷، ۱۳۸۳

مواد سازنده عدسيهاي عينك (قسمت سوم

دانسيته:
دانسيته يك ماده مشخص كننده ميزان سنگيني آن ماده مي باشد و مقايسه دانسيته موادمختلف مي تواند تغييرات احتمالي را كه ممكن است در اثر استفاده از يك ماده خاص در ساخت عدسي مورد نظر ما روي دهد را بيان مي كند دانسيته معمولا بر حسب گرم وزن يك سانتي متر مكعب از هر ماده بيان مي گردد دانسيته عدسيهايي كه از مواد داراي ضريب انكساري بالا ساخته مي شوند بيشتر از دانسيته شيشه كرون است اما براي مقايسه وزن عدسيهاي ساخته شده از مواد مختلف لازم است تا حجم را نيز در نظر بگيريم براي مثال اگر دانسيته ماده اي 3.0 ذكر شود اين بدين مفهوم است كه اين ماده 20%سنگين تر از شيشه كرون است
بطور كلي در صورتي كه كاهش ايجاد شده در حجم (كه از رويCVF مشخص مي گردد)بيشتر از افزايش دانسيته باشد عدسي نهايي ساخته شده از شيشه كرون سنگين تر نخواهد بود براي مثال يك شیشه CVFباضریب شكست 1.802 حدود 0.63 است كه نشاندهنده اين است كه 35%كاهش حجم در مقايسه با شيشه كرون وجود خواهد داشت اما دانسيته اين ماده 3.7 است كه به مفهوم اين است كه اين ماده 48%سنگين تر از شيشه كرون در واحد حجم مي باشد ما مي توانيم پيش بيني كنيم كه شيشه داراي ضريب انكسار 1.802 چيزي حدود 15% سنگين تر از معادل آن كه از شيشه كرون ساخته شده است مي باشد

هیچ نظری موجود نیست: