شنبه، اسفند ۲۲، ۱۳۸۳

مواد سازنده عدسي هاي عينك (قسمت دوم)


Curve Variation Factor(CVF)
ممكن است گاهي وقتها لازم باشد تا بدانيم چه ميزان تغيير در حجم وضخامت يك عدسي خاص وقتي كه به جاي شيشه استاندارد كرون از ماده ديگري استفاده شود روي خواهد داد اين اطلاعات را از CVF مي توان بدست آورد CVFامكان مقايسه مستقيم ضخامت عدسيهاي ساخته شده از مواد مختلف با شيشه استاندارد كرون را فراهم مي آوردبراي مثال ماده اي با ضريب انكسار 1.70 داراي CVF=0.75 مي باشد كه اين بدين مفهوم مي باشد كه در صورت جايگزيني اين ماده بجاي شيشه كرون كاهشي معادل 25%در ضخامت عدسي روي خواهد داد
يكي از استفاده هاي مهم CVF تبديل قدرت عدسي كه قرار است ساخته شود به معادل آن از جنس كرون است و اين كار بسادگي با ضرب قدرت عدسي در CVFآن ماده امكان پذير مي باشد براي مثال فرض كنيد ما مي خواهيم يك عدسي 10.00-ديوپتر را از ماده اي به ضريب انكسار 1.70 داشته باشيم معادل همين عدسي از جنس شيشه كرون ازضرب 10.00 × 0.75 كه مساوي 7.50-مي شود بدست مي آيد به عبارت ديگر استفاده از ماده اي به ضريب شكست 1.70 عدسي اي به قدرت 10.00-ايجاد مي كند كه از نظر ساير مشخصات شبيه يك عدسي به قدرت 7.50- از جنس كرون مي باشد
ماده اي به ضريب شكست 1.60 داراي CVF=0.87 مي باشد . بنابراين ما انتظار داريم كه در صورت ساختن عدسي اي از اين ماده 13 %كاهش در ضخامت داشته باشيم و يك عدسي 10.00- ديوپتر از اين ماده مشابه يك عدسي به قدرت 8.75-از شيشه كرون مي باشد CVFيك ماده در واقع نسبت انكسار شيشه كرون به انكسار توسط آن ماده خاص مي باشد ( n-1 ) /0.523 و در واقع انحناءبدست آمده براي آن قدرت خاص از جنس شيشه كرون را با انحناءشيشه همان قدرت وقتي كه از جنس ماده مورد نظر ساخته شود را با هم مقايسه مي كند
عدسيهاي ساخته شده از مواد پلاستيكي با CR39 مقايسه مي گردند
يك استفاده عملي ديگر CVF تعيين ميزان تقريبي ضريب انكساري يك عدسي ناشناخته است كه بعدا در باره آن بحث خواهيم كرد

هیچ نظری موجود نیست: