شنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۸۴

طي احكام جداگانه اي از سوي دبيركل انجمن اپتومتري خراسان؛ مسئولين برگزاري كارگاههاي اپتيك و لنزهاي تماسي چهارمين همايش اپتومتري انتخاب گرديدند.
در اين احكام آقاي عليميرزايي (اپتومتريست و دانشجوي كارشناسي ارشد اپتومتري) به عنوان مسئول كارگاه لنزهاي تماسي و آقاي نظري (اپتومتريست و عضو كادر آموزشي گروه اپتومتري دانشگاه شهيد بهشتي) به عنوان مسئول كارگاه اپتيك انتخاب گرديدند.خاطرنشان ميشود چهارمين همايش اپتومتري خراسان در روزهاي هشتم و نهم ارديبهشت ماه سال جاري در مشهد مقدس؛ تالار نور برگزار ميگردد.

هیچ نظری موجود نیست: