شنبه، خرداد ۲۱، ۱۳۸۴

معرفي قطره كلرمفنيكل بعنوان يك داروي OTC مي تواند يك رويداد بسيار مهم در پيشرفت روند استفاده از دارو براي مقاصد درماني براي اپتومتريست ها در ايران باشد اگر چه كه ما هيچ وقت نه خواسته ايم و نخواهيم خواست كه محدوده عمل خود را به داروهاي OTC محدود كنيم ولي در شرايط فعلي كه هنوز هيچ اقدامي در جهت اعلام ليست داروهايي كه اپتومتريست ها مجاز به تجويز آنها هستند از سوي مراجع ذيربط نشده اعلام گنجانده شدن كلرمفنيكل بعنوان يك داروي OTC مي تواند بسياري از مشكلاتي را كه ما در ارتباط با درمان كنژكتيويت هاي باكتريال كه عمده ترين بيماري چشمي مراجعين مراكز اپتومتري است داريم حل نمايد و دست ما را براي تجويز يك داروي پادزيست وسيع الطيف باز نمايد
ولي اين هنوز آغاز راه است و همانطور كه گفتم ما بهيچ وجه نمي خواهيم فقط خود را به داروهاي OTC محدود نماييم بلكه هدف ما دستيابي به مجموعه داروهايي است كه در تمام دنيا توسط اپتومتريست ها براي مقاصد درماني تجويز مي شوند و اپتومتريست هاي ايران نيز بخشي از جامعه بزرگ اپتومتري جهاني مي باشد

هیچ نظری موجود نیست: