پنجشنبه، تیر ۲۳، ۱۳۸۴

سن شروع پيرچشمي در ايران كمتر از متوسط اروپاست

ميانگين شروع پيرچشمي در جامعه يزد، در هر دو جنس مرد و زن يكسان و برابر با ‌٦٥/٤١ سال است.
به گزارش سرويس «پايان‌نامه» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه يزد، مينا خباز و فاطمه فلاح دانشجويان علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در تحقيقات پايان‌نامه خود با راهنمايي دكتر ابوالقاسم رستگار، عضو هيات علمي اين دانشگاه سن شيوع پيرچشمي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك بيمارستان شهيد رهنمون شهر يزد را بررسي كردند.


پيرچشمي شايعترين مشكل تطابق است كه فاكتورهاي عادات فرد در هنگام كار نزديك، تغذيه، آب و هوا، شرايط فيزيولوژي و چشمي و سابقه خطاهاي انكساري قبلي در آن دخليند.


محققان با بيان اين كه پيرچشمي قابل كنترل و درمان است، آورده‌اند: در كشورهاي مختلف سن شروع پيرچشمي متفاوت است. در كشور ما اطلاع دقيقي از سن شيوع پيرچشمي در افراد پيرچشم در دست نيست ولي شايعترين سن شروع آن ‌٤٠ تا ‌٤٥ سالگي است.


اين مطالعه از نوع توصيفي و روش اجراي آن به روش مقطعي بوده، كه تعداد حجم نمونه در آن ‌١٩٨ بيمار مراجعه‌كننده به كلينيك بيمارستان شهيد رهنمون يزد بوده است.


طبق نتايج تحقيقات مذكور ميانگين سن شروع پيرچشمي در هر دو جنس مساوي و برابر با ‌٦٥/٤١ سال بود. ميانگين فاصله شروع بيماري تا مراجعه در سال نيز در زنان ‌٦٦/١ سال و در مردان ‌٠٨/٢ سال بود.


يافته‌ها همچنين نشان داد؛ رابطه جنس و انواع علايم شروع پيرچشمي از قبل شامل تاري ديد نزديك، مشكل خواندن و خستگي چشم در موقع كار معني دار بود، به عبارتي اين علايم در زنان بيشتر بود.


رابطه بين سن شروع پيرچشمي و انواع علايم آن از قبل همچون تاري ديد نزديك، مشكل خواندن و سردرد نيز معني‌دار بود، به طوري كه در افراد با سن شروع بالاي ‌٤٢ سال، اين علايم بيشتر مشاهده شد.


همچنين در اين رابطه ارتباط بين سن شروع پيرچشمي و ميزان تحصيلات به وسيله كاي اسكوار آزمون شد كه رابطه معني داري بين سن شروع پيرچشمي و ميزان تحصيلات به دست آمد. به عبارتي در بيماران با سواد سن شروع پيرچشمي نسبت به كساني كه بيسواد بودند بيشتر به دست آمد.


در پايان به استناد مطالعه دكتر عباس رياضي، سن شروع پيرچشمي در تهران ‌٥/٣٧ سال ذكر كرده و مي‌افزايد: سن شروع پيرچشمي در اروپا ‌٤٥ تا ‌٥٠ سالگي مي‌باشد. به طوري كه در نروژ ‌٤٦ سالگي و در انگلستان ‌٤٥ سالگي است. در تحقيقي ديگر سن شروع پيرچشمي در هند، عربستان، عراق و كوبا زير ‌٤٠ سالگي حاصل شد و در ژاپن در سن ‌٤٢ سالگي و در پرتوريكو ‌٣٩ سالگي گزارش شده است.


اين مطالعه شرايط محيطي از جمله درجه حرارت متوسط بالا، اشعه اولتراويولت و نقص مزمن اسيد آمينه و همچنين ضرورت در معرض فاكتورهاي سمي قرار گرفتن مخصوصاً رنگ مو، را ايفا كننده نقش اصلي در بروز زودرس پيرچشمي عنوان كرده است.


فاكتورهاي فردي مثل عيب انكساري، نوع فعاليت بينايي و عادات فرد نيز در بروز سن شروع پيرچشمي موثر قيد شده و بنا بر تحقيقات سياه‌پوستان نيز زودتر از سفيدپوستان دچار پيرچشمي مي‌شوند

هیچ نظری موجود نیست: