شنبه، مرداد ۱۵، ۱۳۸۴

ايمن سازی رانندگی شبانه

برای بسياری از افراد بينايی بطور قابل ملاحظه ای با تاريک شدن هوا افت می کند.تا آنجاييکه يک فرد با ديد 20/20 در روز ممکن است کاهش ديد تا 40/20 را در شب ، تجربه کند.
بعلاوه تاريکی ديد محيطی را محدود وديد عمق را نيز تحت تأثير قرار می دهد که در مورد همه رانندگان صادق است.
بنابراين همه رانندگان با رعايت توصيه های زير از طرف شبکه اپتومتری ايران  می توانند ، رانندگی شبانه خود را ايمن سازند.