یکشنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۸۴

چگونه نوزاد از بینايی طبیعی و چشمانی سالم بهره مند می شود

دستگاه بينايی درانسان، پيش رفته ترين و پيچيده ترين قسمت بدن را تشکيل می دهد و به سرعت آسيب پذير است. چشم اولين قسمتی است که بعد از تشکيل مغز و لوله عصبی، در همان ماه اوّل حاملگی تشکيل می شود و زير ميکروسکوپ قابل رؤيت است. وقتی جنين به طول 10 ميلی مترمی رسد، لوله عصبی کاملاً تشکيل و بسته شده است و چشمها در قسمت قدامی آن ديده می شوند. اگر لوله عصبی بسته نشود، ضايعات گوناگون مغزی و چشمی ايجاد می شود که ممکن است با حيات جنينی مغايرت داشته باشد.
مادران حامله بايد توجه داشته باشند که جنين درماه های اول بسيار آسيب پذير است.
ادامه...

هیچ نظری موجود نیست: