جمعه، آبان ۲۷، ۱۳۸۴

مواد سازنده عدسیهای عینک قسمت چهارم



Abbe number (Constringence or V-value):


عدد Abbe ما را از خواص اپتیکی ماده سازنده عدسی مطلع می سازد عدد Abbe در واقع معکوس قدرت پاشیدگی(Dipersive power) یک ماده است و معیاری از میزان خطای رنگی افقی (Transverse chromatic aberration = TCA) است که استفاده کننده آنرا تجربه خواهد نمود
اثرات ابیراهی رنگی بخوبی شناخنه شده است وقتی که نور یک منبع نوری سفید به یک منشور برخورد می کند منشور این نور را به اجزاء تک رنگ آن تجزیه می کند بطوریکه طول موج آبی بیشتر از قرمز منحرف می گردد برای چشمی که از طریق یک منشور نگاه می کند تصویر شئی که از طرف راس منشور دیده می شود حا شیه ای آبی رنگ خواهد داشت و در صورتیکه میزان کنتراست کم باشد حاشیه آبی رنگ قابل رویت نخواهد بود در این حالت ابی راهی رنگی باعث کاهش حدت بینایی خواهد گردید این حالت اغلب منجر به بروز شکایتی بدین مضمون می گردد : وقتی که از مرکز این عدسی نگاه می کنم خوب می بینم ولی وقتی از لبه ها ی آن نگاه می کنم تصویر تار می باشد

برطبق استاندارد BS-7394 ماده اي كه V-value آن بيشتر از 45 باشد داراي پاشيدگي كم و ماده اي كه V-value آن بين 39 و 45 باشد داراي پاشيدگي متوسط و ماده اي كه V-value آن كمتر از 39 باشد داراي پاشيدگي بالايي مي باشد
شیشه کرون معمولی و مواد پلاستیکی مانند39-CR دارای value- V در محدوده 59 هستند تجربه نشان داده است که این گونه موادی که دارای پاشیدگی کمی هستند اغلب شکایت های مربوط به نوارهای رنگی یا تاری خارج از مرکز را باعث نمی شوند
با یک تقریب خوب میزان TCA در هر نقطه از یک عدسی رامی توان با محاسبه اثر منشوری P در آن نقطه وتقسیم آن بر عدد Abbe بدست آورد
(TCA=P/V )
این اعتقاد کلی وجود دارد که میزان متوسط TCA حدود 0.1 پریزم است و احتمال بروز شکایت با TCA کمتر از 0.1 پریزم بسیار ناچیز می باشد
عددAbbe برای بعضی مواد ضریب نرمال مانند شیشه کرون و 39-CR در حد 59 می باشد بدین ترتیب لازم است تا اثر منشوری در نقطه بینایی قبل از رسیدن به حد آستانه حدود 6 پریزم باشد که با استفاده از تئوری پاراکسیال این میزان اثر منشوری در فاصله 15 میلیمتر از مرکز اپتیکی یک عدسی 4.00+می تواند ایجاد گردد
برای موادی که عدد Abbe آنها در محدوده 40 می باشد میزان حد آستانه TCA آنها در نقطه ای با اثر منشوری 4 پریزم در فاصله 10 میلیمتری از مرکز اپتیکی یک عدسی 4.00+ایجاد می گردد
به این دلیل بهتر است که ما ماده ای را انتخاب کنیم که حداکثر میزان عدد Abbe را داشته باشد تعیین وسعت ناحیه هم مرکز با مرکز اپتیکی عدسی که نقطه بینایی می تواند در آن محدوده باقی بماند قبل از اینکه میزان آستانه 0.1 پریزم فرا برسد بسیار مفید است این ناحیه از فرمول F/V=C بدست می آیدC شعاع این ناحیه برحسب میلیمتر ، V معرف عدد Abbe و F قدرت عدسی می باشد بنابراین برای یک عدسی به قدرت 2.00- دیوپتر از جنس پلی کربنات( 30= V) چشم درمحدوده ای به شعاع 15 میلیمتر از مرکز اپتیکی و یا بعبارتی در ناحیه ای به قطر 30 میلیمتر TCA را تجربه نخواهد کرد

هیچ نظری موجود نیست: