شنبه، شهریور ۱۸، ۱۳۸۵این دختر چهارده ساله حدود چهار سال پیش برای درمان ایزوتروپی مورد عمل جراحی
right medial rectus recession and right lateral rectus resection قرار گرفته حدت بینایی چشم راست (OD) 20/30 و چشم چپ (OS) 20/20. می باشد رفراکشن سیکلوپلژیک چشم راست 1.50+و چشم چپ 1.00+ است در وضعیت اولیه چشمها مستقیم هستند اما والدین متوجه شده اند که چشم راست گاهی وقتها بطرف بالا می رود بیمار خودش هیچ شکایتی ندارد تصویر اول او را در و ضعیت اولیه نشان می دهد در تصویر دوم یک کاور نیمه شفاف در مقابل چشم راست او گذاشته شده است در تصویر سوم کاور در مقابل چشم چپ قرار داده شده است


1- مهمترین یافته در معاینه این بیمار که دارای تاریخچه ای از هیپر تروپیای اینتر
میتانت راست می باشد عبارت است از :

الف-مستقیم بودن چشمها در وضعیت اولیه
ب- آمبلوپیای خفیف
ج-یک انحراف رو به بالا در هر کدام از چشم ها که زیر کاور نیمه شفاف قرار می گیرند
د- این حقیقت که چشمها با عینک مستقیم می شوند
ی- هیچکدام
2- تشخیص احتمالی عبارت است از :
الف-bilateral superior oblique palsy
ب:bilateral inferior oblique overaction
ج: افزایش فشار داخل مغزی
د-dissociated vertical deviation
ی- هیچکدام از موارد فوق

3- اقدام بعدی عبارتست از :
الف - هیچ درمانی لازم نیست فقط پیگیری شود
ب- یک MRI از مغز انجام شود
ج- انجام تست تنسیلون برای کشف میاستنی
د- انجام عمل جراحی
ی- هیچکدام

پاسخ سئوال یک گزینه ج و پاسخ سئوال دوم گزینه د و پاسخ سئوال سوم هم گزینه الف می باشد

هیچ نظری موجود نیست: