پنجشنبه، آبان ۱۱، ۱۳۸۵یک مرد 35 ساله ازاحساس جسم خارجی و کاهش بینایی چشم راست به مدت سه سال شکایت دارد
1. چه ارگانیسمی ممکن است این کراتیت را ایجاد کرده باشد؟


a. adenovirus
b. herpes simplex virus
c. varicellar zoster virus
d. normal flora bacteria2.احتمال بروز کدام یک کمتر است؟


a. recurrent keratitis
b. iritis
c. high IOP
d. retinitis3. این مورد چگونه درمان می شود؟


a. artificial tear for 7 days
b. topical antiviral for 7 days
c. topical antibiotic for 7 days
d. oral antibiotic for 7 daysپاسخ درست:
1-b -- herpes simplex virus
2-d -- retinitis
3-b -- topical antiviral for 7 days

هیچ نظری موجود نیست: