جمعه، آبان ۲۶، ۱۳۸۵یک دختر شش ساله برای ارزیابی آمبلیوپی معرفی شده والدین اظهار می دارند که او با ترم کامل ( 40 هفته ) متولد شده است ولی مشکلاتی در هنگام تولد داشته است از نظر عصبی او سالم است دید چشم راست او20/20 و دید چشم چپ او 100/20 می باشد فشار داخل چشمی او در هر دو طرف 18 mmHg می باشد در اسلیت نمای فوق دیده می شود


کدام عبارت در باره یافته های این بیمار و علت آمبلیوپی او درست است؟
a. The patient has an obvious cataract and should be scheduled for surgery immediately.
b. The patient likely has unilateral glaucoma and should be started on glaucoma medicines immediately.
c. These corneal findings could be related to her delivery.
d. This patient has lattice dystrophy and her family members should be screened.


پاسخ درست:c -- these corneal findings could be related to her delivery

یافته های عمودی در قرنیه بیمار نتیجه صدمه وارده توسط یک فورسپس می باشد که در هنگام تولد بر وی وارد آمده است
استریاهای Haab’s در گلوکوم مادرزادی دیده می شود و معمولا افقی و توام با افزایش فشار داخل چشمی می باشد دیستروفی لاتیس معمولا دوطرفه است و در دهه دوم یا سوم زندگی شروع می شود

هیچ نظری موجود نیست: