پنجشنبه، آبان ۱۸، ۱۳۸۵

سئوال هفتهاین دختر 5 ساله از هنگام تولذ دچار انحراف چشم بوده است خانواده او معتقدند که این چشم راست اوست که دچار انحراف است حدت بینایی چشم راست OD 20/200 و چشم چپ OS 20/20
است
Refraction is: OD +0.50 , OS +0.75.

تشخیص احتمالی ؟
a. Duane syndrome
b. right sixth nerve palsy
c. high AC/A
d. congenital esotropia and amblyopia
e. further tests are needed to arrive at a likely diagnosis

درمان اولیه ؟
a. full correction of the hyperopia
b. surgery to align the eyes
c. amblyopia therapy
d. prism therapy
e. none of the above
قبل از شروع اقدام بعدی دکتر باید اول چه کاری انجام دهد؟
a. rule out an organic lesion in the right eye
b. look carefully at the media, optic nerve and retina of both eyes
c. get a family history for similar problems
d. check vision in scotopic conditions comparing vision reduction between the eyes
e. all of the above

پاسخ درست:
d -- congenital esotropia and amblyopia
c -- amblyopia therapy
e -- all of the above
اما این تمام ماجرا نیست در صورت تمایل می توانید بافی قضایا را در اینجا ملاحظه نمایید بله رتینو بلاستومای چشم غالب!!!

هیچ نظری موجود نیست: