دوشنبه، آذر ۲۰، ۱۳۸۵

سئوال هفته


یک پسر ده ساله با یک لکه سفید رنگ بر روی چشم چپ مراجعه نموده است دید هر دو چشم نرمال است و ظاهر لکه از هنگامی کودکی که متوجه آن شده تا کنون هیچ فرقی نکرده است
1-تشخیص احتمالی عبارتست ازa. parasitic infestation
b. post traumatic inclusion cyst
c. dermoid
d. onchocirciasis lesion
e. none of the above2-درمان عبارتست از :a. laser ablation
b. surgical excision of the raised portion
c. nothing
d. 5 FU treatment
e. none of the above


3-این وضعیت ممکن است همراه کدام یک از موارد زیر باشد؟a. Duane syndrome
b. Brown syndrome
c. Marcus-Gunn syndrome
d. Goldenhar’s syndrome
e. none of the above1. The most likely diagnosis is:
c -- dermoid

2. Treatment for this condition is:
b -- surgical excision of the raised portion

3. This condition can be associated with which of the following?
d -- Goldenhar’s syndrome


پاسخ مشروح را در اینجا ملاحظه کنید

هیچ نظری موجود نیست: