یکشنبه، تیر ۱۷، ۱۳۸۶

کارایی بالینی نسبی انواع استروئید ها

در اینجاکارایی استروئیدها بر اساس تجربیات بالینی و اطلاعات مقایسه ای در دسترس طبقه بندی شده است

1------------------------Hydrocortisone1%
2-------------------------Prednisolone1.8%
2------------------------Medrysone1%
2.5----------------------Loteprednole2%
3-------------------------Flurometholone alcohol 0.1%
4------------------------Dexamethasone 0.1%
4-----------------------Flurometholone acetate 0.1%
4.5---------------------Rimexolone 1%
4.5----------------------Loteprednole 0.5%
5-------------------------Prednisolone 1%

همانطور که ملاحظه می شود قویترین استروئید پردنیزولون 1%و ضعیف ترین آنها هیدروکورتیزون 1% می باشد

هیچ نظری موجود نیست: