یکشنبه، تیر ۱۰، ۱۳۸۶

اهمیت مرحله مالش لنز

مطمئنا شما نیز مطالب متعددی در باره لزوم انجام مرحله مالش و یا حذف آن دیده یا مطالعه کرده اید و به اهمیت انجام آن واقف هستید ولی آیا به راستی ما در مرحله مالش لنز چکار می کنیم آیا جز این است که یک جسم کثیف را در میان انگشتان مان جابجا می کنیم و دبری ها و مواد پاتوژن را بر روی سطح لنز جابجا می کنیم آیا براستی مالش لنز خطر بروز عفونت را کاهش می دهد مطمئنا بدون یک آبکشی درست هرگز این امر روی نخواهد داد مالش رسوبات و ساید مواد چسبیده شده به سطح لنز را از آن جدا می کند و آبکشی آنها را از سطح لنز دور می کند پس ضرورت دارد تا هردو کار مالش و آبکشی بایکدیگر انجام گردند تا نتیجه مطلوب حاصل گرددبیشتر محققین قبول دارند که با مالش و آبکشی درست لنز شانس بروز عفونت تا بیش از نود درصد کاهش می یابد

هیچ نظری موجود نیست: