چهارشنبه، شهریور ۲۱، ۱۳۸۶

آسيب هاي شغلي چشم در مراجعين به اورژانس بيمارستان علوي تبريز
آسيب هاي چشمي ازمهم ترين مسائل طبي و مشكلات اجتماعي است. سالانه درجهان براي نيم ميليون نفر، كوري ناشي از آسيب هاي چشمي اتفاق مي افتد.صدمات ناشي از كار شايعترين علت آسيب هاي چشمي بوده و بيشتر, قشر جوان و فعال جامعه را درگير نموده ومنجر به اتلاف هزينه و زمان زيادي از نيروي كار مي شود. كشور ايران با داشتن كمتر از01/ جمعيت جهان ، متا سفانه بيش از 025/ از حوادث ترافيكي جهان را به خود اختصاص داده و علت اصلي آسيب هاي چشمي را سبب مي شود. صدمات شغلي دومين علت شايع آسيب هاي چشمي درايران است كه آسيبهاي ناشي از ورود اجسام خارجي به چشم و آسيبهاي شيميايي از مهم ترين موارد آن مي باشند

ادامه مطلب

هیچ نظری موجود نیست: