جمعه، مهر ۱۳، ۱۳۸۶

آشنایی با مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکزتحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با هدف توسعه پژوهشهای حیطه چشم پزشکی در تابستان 1385 تاسیس شد.هدف غايي ما اين است كه طي پنج سال آينده بعنوان يك قطب پژوهشي كشور و يك مركز تحقيقاتي معتبر در زمينه علوم چشم پزشکي در منطقه درآييم كه پيشرو در انجام و هدايت تحقيقات كاربردي چشم پزشكي، بويژه HSR در كشور باشيم.

هیچ نظری موجود نیست: