پنجشنبه، تیر ۲۷، ۱۳۸۷

پیشنهادبه همکاران محترم دست اند رکار برگزاری کنگره ها

چهارسال پیش به همکاران محترم دست اند رکار برگزاری کنگره ها پیشنهاد کردم کمیسیونی دائم متشکل از نمایندگان تشکلهای اپتومتری اعم از علمی صنفی کشوری و استانی و نیز با حضور با تجربه های این امر تشکیل گردد دبیرخانه دائمی این کمیسیون با توافق نامبردگان تشکیل و تعیین گروه اجرائی کنگره هر سال -تبیین استرتژی برگزاری همایشها و محافل علمی- طراحی سیستم مالی منسجم و واحد و تجمیع نقطه نظرات افراد صاحب نظر و نیز استفاده از تجربیات دیگر گروهها و کلیه هماهنگی های لازم جهت عملیاتی کردن سیاستهای مصوب را بصورت متمرکز بعهده دارد. حال ظاهرا همکاران محترم مسئول این امر به این نتیجه رسیده اند که بهتر است با هم فکر کنند و با هم عمل کنند . قدم خوبی است امیدوارم با همگرائی حداکثری خطاهای اجرائی روز به روز کمتر گردد

هیچ نظری موجود نیست: