یکشنبه، مهر ۲۸، ۱۳۸۷

اولین مرکز ثبت کارآزمایی بالینی

اولین مرکز ثبت کارآزمایی بالینی با حمايت معاونت تحقيقات وفنآوري وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي راه اندازي شده است

ثبت كارآزمايي هاي باليني با هدف :
- اطلاع رساني در مورد كارآزمايي هاي باليني كشور
- هماهنگ شدن فرآيند كار آزمايي هاي باليني با استانداردهاي بين المللي
- آموزش عمومي در زمينه مطالعات كارآزمايي باليني واهميت آن
بوجود آمده است .

ما اميدواريم با ايجاد اين مرکز بتوانيم با انجام شفاف سازي واطلاع رساني ، به كاهش تحقيقات تكراري وغير ضروري كمك نمائيم.

در باره ICTR
هر ساله تعداد زيادي كار آزمايي باليني در مراكزدانشگاهي وپژوهشي ايران ا نجام مي شود.
در بسياري از مواقع گزارش كردن انتخابي مطالعات با پيامدهاي مثبت، منجر به سوگيري در قضاوت در مورد شواهد موجود مي شود.
تعدادي از كار آزمايي هاي باليني نيز ممكن است در مراحل مختلف اجرا متوقف شوند و يا نتايج بدست آمده منتشر نشود.
بنابر اين ايجاد مرکز ثبت كار آزمايي هاي باليني اين اطمينان را بوجود مي آورد كه تمام كارآزمايي هاي باليني كه به تصويب مي رسند در اين مرکز ثبت مي شوند

هیچ نظری موجود نیست: