یکشنبه، اسفند ۰۴، ۱۳۸۷

اعلام نظر درخصوص ساخت و فروش عينك طبي از دفتر حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اعلام نظر درخصوص ساخت و فروش عينك طبي:
مطابق تبصره 3 ماده يك قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي مصوب 1375 ساخت عينك هاي طبي در زمره حرف پزشكي شناخته شده و در آن تبصره قيد گرديده است كه كليه شاغلان حرف وابسته به پزشكي كه داراي موسسه يا دفتر كار هستند و خدماتي در اين زمينه ارائه مي نمايند و كليه مشمولان قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 و اصلاحات آن موظف به شركت در دوره هاي خاص آموزش مداوم هستند و چون حرفه ساخت عينك هاي طبي ( اپتومتريستها ) از جمله حرف مندرج در تبصره ماده يك قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي ذكر گرديده و احتساب حرفه ساخت عينك طبي و ضرورت قانوني اخذ پروانه تاسيس محل كار توسط آنان دردادنامه هاي شماره 56 و 64 مورخ 27/7/83 و دادنامه هاي شماره 15-16 مورخ 21/1/84 هيات محترم عمومي ديوان عالي كشور نيز موردتاكيد واقع شده است و مطابق دادنامه هاي شماره 56 و 64 موضوع از قانون نظام صنفي خارج اعلام گرديده لذا به نظر اين دفتر صدور مجوز تاسيس دفتر كار براي ساخت و فروش عينك طبي از جمله وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد .
آيا افرادي قبل از سال 75 مجوز لازم را از واحدهاي ذيصلاح تابعه وزارت متبوع جهت اشتغال در حرف عينك ساز:
"موسسه مربوط به فروش عينك طبي از جمله موسسات موضوع ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني وآشاميدني بوده است كه اين امر در سال 1375 طي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي و با احتساب حرفه عينك سازي طبي جزء حرف وابسته به امور پزشكي مورد تائيد قرار گرفته است لذا افرادي كه در سالهاي قبل مجوز لازم از واحدهاي ذيصلاح تابعه اين وزارتخانه دريافت كرده اند با توجه به حقوق مكتسبه ايجاد شده براي آنان مي توانند مبادرت به عينك فروشي نمايند بديهي است همانگونه كه در متن پروانه صادره مندرج مي باشد استفاده از مسئول فني مورد تائيد جهت تصدي مسئوليت فني موسسه در امر ساخت عينك ضروري خواهد بود ."
درخصوص اجراي تبصره 3قانون آموزش مداوم پزشكي كشور مصوب سال 1375 و صدور پروانه ساخت عينك طبي:
در اجراي تبصره 3 قانون آموزش مداوم پزشكي كشور مصوب سال 1375 و آراي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري، صدور پروانه ساخت عينك طبي از شمول قانون نظام صنفي و بند (1) ماده 2 و تبصره ذيل ماده مزبور خارج مي باشد و مجوز ساخت و فروش عينك طبي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر خواهد شد . لذا پلمپ مراكز ساخت و فروش عينك طبي كه با مجوز وزارت بهداشت افتتاح گرديده اند، توسط سازمانهاي وابسته به وزارت بازرگاني در استانها فاقد مجوز مي باشد .

هیچ نظری موجود نیست: