دوشنبه، اسفند ۲۶، ۱۳۸۷

? Refractive eye care Or Primary eye health care

مراقبت هاي اوليه چشم شامل مجموعه اقدامات مناسب قابل دسترس و كم هزينه ايست كه بتواند نيازهاي مراقبتي چشم بيماران را بصورت جامع و بشيوه اي رقابتي فراهم نمايد بيماران مراقبت هاي اوليه چشم را بعنوان اولين تماس و بصورت مراقبتهاي مداوم در تمام طول عمر دريافت مي كنند خدمات مربوط به مراقبتهاي اوليه چشم بايد متمركز باشند بگونه اي كه بيماران از يك نقطه كانوني واحد تمام خدمات مراقبتي چشمي لازم را با كيفيتي مطلوب و بگونه اي موثر و هماهنگ با ساير خدمات مراقبتي دريافت دارند
مهمترين خدمات مربوط به مراقبت هاي اوليه چشم عبارتند از :
1-آموزش بيماران در باره حفظ و نگهداري سلامتي چشم
2-مشاوره و آموزش در باره بيماريهاي چشمي
3-انجام يك معاينه كامل از سيستم بينايي
4-انجام معاينات غربالگري براي بيماريهاي چشمي و اختلالات بينايي كه ممكن است فاقد علامت باشند
5-شناسايي تظاهرات چشمي بيماريهاي سيستميك و همچنين عوارض سيستميك داروهاي چشمي
6-انجام تشخيص افتراقي و تشخيص قطعي اختلالات شناسايي شده
7- انجام رفراكشن
8- تجويز و فيت وسايل كمك بينايي مانند عينك و لنزهاي تماسي
9-تصميم در مورد يك پلان درماني و درمان بيماران با روشهاي درماني مناسب
10- تشخيص و درمان اثرات موضعي و سيستميك دارودرماني
11- تعيين زمان ترياژبيماران براي خدمات تخصصي تر و ارجاع به متخصصين ديگر در صورت نياز و در زمان مناسب
12- هماهنگي اقدامات انجام شده با ساير پزشكاني كه ممكن است در درمان بيمار نقش داشته باشند

هیچ نظری موجود نیست: