پنجشنبه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۸۸

چرا گروههای آموزشی اپتومتری کارشناسان ارشد را جذب نمی کنند?

در حالیکه حداقل دوتا  سه دوره  یعنی چیزی حدود پانزده تا بیست نفر از کارشناسان ارشداپتومتری  فارغ التحصیل شده اند تنها سه یا چهار نفر آنان جذب گروههای آموزشی اپتومتری داخل شده اند و بقیه همچنان همانند کارشناسان مشغول فعالیت های معمول اپتومتری هستند  تنها مورد آگهی استخدام کارشناس ارشد اپتومتری در سال گذشته متعلق به دانشگاه علوم پزشکی ایران بود که مدیران گروه ترجیح دادند فعلا از این  مجوز استفاده نکنند و هیچ کدام از سه شرکت کننده را جذب نکردند دانشگاه علوم پزشکی مشهد که  گروه اپتومتری آن خود اولین دوره کارشناسی ارشد را راه اندازی نموده نیز حتی یک کارشناس ارشد را جذب نکرده  است با افزایش ظرفیت پذیرش دوره های کارشناسی ارشد اپتومتری به پانزده نفر در سال حداقل انتظار این است که مراکز آموزشی و تحقیقاتی اپتومتری و چشم پزشکی این کارشناسان ارشد را جذب و  از توان بالقوه آنان برای آموزش و پژوهش استفاده نمایند 

هیچ نظری موجود نیست: