شنبه، اردیبهشت ۱۹، ۱۳۸۸

Ocular Response Analyzer


این دستگاه خواص بیومکانیکال بافت قرنیه را ارزیابی می کند و اطلاعات را بصورت کمّی نشان می دهد.ORAاز پالس سریع هوا استفاده می کند تا قرنیه را مسطح کند.
اطلاعات این دستگاه شامل اندازه گیری CHو CRF و IOPg و IOPcc است.
Corneal Hysteresis)CH-1)مقاومت دینامیک قرنیه است.
Corneal Resistance Factor)CRF-2)مقاومت استاتیک قرنیه است.
CH وCRFدرچشمهای دارای اختلال قرنیه ای مانند کراتوکونوس کاهش مییابد.
استفاده از این دو فاکتور قبل از عمل جراحی ریفرکتیو می تواند در تشخیص و پیش بینی شکایات بعد از عمل و اکتازیای قرنیه مفید باشند.
corneal compensated intraocular pressure)IOPcc-3) در اندازه گیری فشار چشم هم ضخامت مرکزی قرنیه و هم خواص بیومکانیکال قرنیه را در نظر میگیرد.
IOPg-4تحت تاثیر CCTو سختی قرنیه قرار دارد وبرای بیماران در رنج نرمال مناسب است و در قرنیه های خارج ازرنج متوسط CCT و سختی قرنیه خطا دارد.

قرنیه یک بافت visco-elasticاست یعنی هم میتواند فشار وارد شده را برگرداند و هم آنرا در خود نگه دارد.مواد الاستیک موادی هستند که بعد از فشار وارد شده به حالت اولیه خود برخواهند گشت یعنی نیرو را درخود نگه نمیدارند اما مواد ویسکوز موادی هستند که میتوانند نیرو را در خودنگه داشته و بعد از فشار به همان حالت باقی بمانند.
CHمقدار انرژی جذب شده توسط بافت قرنیه را نشان می دهد بعبارتی همان viscous بافت قرنیه را نشان می دهد.
در ORAبه کمک فشارباد قرنیه مسطح میشود و مقدار فشار لازم برای مسطح کردن قرنیه اندازه گیری میشود، فشار باد کماکان ادامه دارد وبعد از رسیدن به پیک خود کاهش می یابد که قرنیه دوباره مسطح خواهد شد و مقدار فشار باد مجدد در لحظه applanation اندازه گیری می شود،اختلاف فشارهوای بین این دو نشان دهنده این است که مقداری توسط قرنیه جذب شده است که این همان CHقرنیه است.
برای تشخیص لحظه applantion قرنیه از سیستم های electro-opticalاستفاده می شود که توسط یک دتکتور و اشعه ماوون قرمز سیگنال مربوط بهapplanationرا مشخص می کند.این دستگاه فشار در لحظه applanation اول که فشارباد در حال افزایش بود را از فشار در لحظه applanationدوم که فشار باد در حال کاهش بود کم میکند و مقدار CHرا اندازه میگیرد،
یعنی CH=P1-P2
مقدار نرمالCHدر رنج بین8-16mmHgاست و مقدار متوسط وآن 11mmHgاست که در مورد CRFهم همین مقادیر نرمال تلقی میشود.
CHپایین نشان دهنده این است که قرنیه توانایی جذب انرژی فشار هوا را به مقدار زیاد ندارد ،علاوه بر این با تکرار تست در افراد سالم نتایج CHنباید بیش از 2mmHg تفاوت داشته باشد.
این تصویر نحوه اندازه گیری CH رانشان می دهد.


CRF هم از فرمول خاصی بدست می آید (CRF=P1-(0.7*P2و در حقیقت مقدار فشار لازم برای شکستن قرنیه در حالت استاتیک است،در شکل فوق هرچه CRFبیشتر باشد in signal peak دیرتر تشکیل می شود. CRF ارتباط قوی با IOPدارد چون در تونومتری های معمولی هم باید بر مقاومت استاتیک قرنیه غلبه کرد.
بر اساس مقاله ای که در سال 2007 روی 100 نفر انجام شده بود مشخص شد که CHوCRFبه دیامتر قرنیه ارتباط دارد اما به جنس وسن و قدرت اسفری قرنیه بستگی ندارد.
IOPg شباهت زیادی با مقدار فشار بدست آمده از تونومترگلدمن دارد و در صورت تفاوت بین IOPgدر ORAبا نتایج تونومتر گلدمن علت میتواند ناشی از تفاوت در نحوی اندازه گیری و نحوی پاسخ قرنیه در روشهای تونومتری باشد،علاوه بر این خطای معاینه کننده در اندازه گیری با تونومتر گلدمن و همچنین کالیبر نشدن روزانه تونومتر گلدمن باعث ایجاد خطا در هنگام گلدمن تونومتری میشود.
علت تفاوت IOPبدست آمده از ORA و تونومترهای غیر تماسی در این است که در تونومترهای غیرتماسی از فشار هوا برای مسطح کردن صرفا یک بار استفاده میشود،اما در ORAاز فشار هوا برای مسطح کردن دو بار استفاده میشود و بعد از این دو میانگین گرفته میشود،این باعث کاهش اثر فاکتورهای مانندCCT وسختی قرنیه خواهد شد وBi-direction applantion بهORAکمک می کند تا IOPرا دقیقتر و بدون حضور تاثیر قرنیه بدست آورد.
IOPccدر ارزیابی فشار چشم بعد از عمل جراحی ریفراکتیو مهم است و ارتباطی با CCT ندارد،در این زمینه CHنسبت به CCTمهمتر است،به عبارتی خواص بیومکانیکال قرنیه فاکتور مهمتری نسبت به CCTدر اندازه گیری IOP هستند.
CH بعد از اعمال جراحی لیزیک کاهش می یابد که برخی آن را ناشی از نازکی قرنیه می دانند اما علاوه بر این ضعف در ساختار قرنیه ناشی از دستکاری قرنیه هم یک فاکتور مهم در کاهش استقامت قرنیه می باشد.


هیچ نظری موجود نیست: