شنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۸۸

(scheimpflug principle (optical

اصل Scheimpflugدر1904 توسط Scheimpflug مطرح شد،در حالت معمول lens plane, subject plane,image plan در یک راستا و موازی هم هستند،
lens plane صفحه مسطحی است که از مرکز لنز میگذرد و عمود بر axis لنز است.درصورتی که شی موازی lens plane نباشد حالت زیر رخ میدهد و تصویر جسم واضح نخواهد بود چون قسمتی از شی در منطقه فوکوس وقسمتی دیگر نیست.>

Scheimpflug:در صورتی که جسم و لنز و صفحه ای تصویر موازی هم نباشند اما امتداد این صفحات در یک نقطه هم را قطع کنند تصویر جسم واضح دیده خواهد شد،یعنی جسم در صورتی بطور کامل واضح خواهد بود که این امتدادها هم را در یک نقطه قطع کنند.


این اصل در پنتاکم مورد استفاده قرار میگیرد این دستگاه بطور دقیق قادر است پاکیمتری و توپوگرافی از سطح چشم را انجام دهد.
مزیت این سیستم دراین است کهDOF افزایش می یابد.یعنی با یک جابجایی زیاد در جسم تصویر به مقدار اندکی تغییر مکان میدهد وهمچنان واضح خواهد مانددر این شکل با جابجایی جسم از PoF1تا PoF2 صفحه ای تصویر فقط ازIP1 تاIP2 جابجا میشود،این کمک می کند تا بتوان دولبه قدامی و خلفی قرنیه که در فواصل مختلف از لنزpentacam قرار دارند بطور کاملا دقیق و واضح دیده و این باعث افزایش دقت تعیین ضخامت قرنیه می شود.این امکان دستگاه در مورد اندازه گیری سایر موارد سگمنت قدامی هم کاربرد دارد.

هیچ نظری موجود نیست: