دوشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۸۸

چهار سال کم است

شکی نیست که دوره چهار ساله فعلی کارشناسی اپتومتری دیگر تکاپوی حجم زیاد مطالب علمی که لازم است دانشجویان اپتومتری بیاموزند را نمی دهد و لازم است هرچه زودتر مقطع فعلی اپتومتری ارتقاء یابد وبرای انجام این کار ابتدا باید ضرورت انجام این تغییر برای مسئولین کاملا تبیین گرددتا آنها را به اخذ تصمیمات جدی در این زمینه واداردوجود یک دوره کارشناسی ارشد به هیچ وجه نتوانسته است مشکلی از مشکلات این حرفه را حل نماید چراکه اساسا هدف دوره کارشناسی ارشد تربیت اعضاء هیئت علمی وکادر پژوهش گر برای موسسات تحقیقاتی است و هیچ کمکی به بدنه اصلی اپتومتری یعنی کارشناسان فعلی که بار اصلی ارائه خدمات اپتومتری بر دوش آنان قرار دارد نمی کند بنابر این لازم تغییرات اساسی در تغییر مقطع تحصیلی دوره اصلی اپتومتری یعنی دوره کارشناسی آن صورت پذیرد و طول این دوره از چهار سال فعلی به شش سال افزایش یابد و عنوان دوره نیز به دوره دکترای حرفه ای اپتومتری تغییر کند
دراین راه مطمئنا به چیزی فراتراز تایید همکاران نیاز داریم و آن داشتن یک عزم جدی برای این کارو انجام تغییرات در سطوح پایین برای هرچه علمی تر شده این حرفه و نشان دادن این عزم و تغییر به مسئولان مربوطه می باشد

هیچ نظری موجود نیست: