سه‌شنبه، خرداد ۱۸، ۱۳۸۹

چگونه يک پروژه تحقيقاتی موفق بنويسيم؟ قسمتهای هفتم، هشتم و نهم

پيشنهاد تحقيقاتی يا طرح تحقيق از چه قسمتهايی تشکيل می شود؟
 قسمت هفتم    الف) موضوع تحقيق

 قسمت هشتم    ب) بيان اهميت موضوع تحقيقی که انتخاب کرده ايد
پ) پيشينه موضوع تحقيق

قسمت نهم    ت) پس از توصيف پيشينه موضوع، نوبت به بيان مسئله می رسد
ث) شرح روشها

هیچ نظری موجود نیست: