دوشنبه، مرداد ۱۱، ۱۳۸۹

آیا دفتر کار اپتومتری یک موسسه است؟

هر دوسال یکبار باید برای تمدید مجوز دفتر کار به نظام پزشکی و برای تمدید مجوز عینک سازی  به اداره نظارت بر درمان مراجعه کنیم امسال چهار ماه مانده به پایان اعتبار مجوزها اطلاعیه ای ارسال کرده اند که اگر تا فلان تاریخ نیامدید مسئولیت عواقب با خودتان است  مجوز دفتر کار مشکل خاصی ندارد اما  پروانه عینک سازی که با عنوان پرطمطراق موسسه صادر می شود مشکل آفرین است چراکه منوط به گرفتن مجوز دفتر کار از نظام پزشکی است و در واقع خودش هم دوتاست یکی پروانه تاسیس و دیگری پروانه مسئول فنی
معلوم نیست کجای عینک سازی ما به موسسه شبیه است که این دوستان آن را با موسساتی همچون درمانگاه و بیمارستان یکی به حساب می آورند و ما را در ردیف آنها حساب میکنند در حالیکه دفتر کار اپتومتری بیشتر تداعی کننده محل تجویز و فروش عینک طبی است تا  موسسه عینک سازی
وچه خوب بود اگر همان یک مجوز دفتر کار اپتومتری برای مجموعه خدمات اپتومتری کافی می بود و نیازی به گرفتن مجوز ویا پروانه دیگری نمی بود چراکه به نظر می رسد این دوباره کاری صرفا یک بازی اداری است همان مدارک را باید برای نظارت بر درمان ببری نظارت بر درمانی که هیچگاه نتوانسته است در جهت احقاق  حقوق اپتومتریست ها عمل نماید و از فعالیت عینک سازان غیر مجاز جلوگیری نماید و یا جلوی اجاره دادن مجوزهای عینک سازی به افراد غیر اپتومتریست را بگیردهیچ نظری موجود نیست: