جمعه، شهریور ۱۹، ۱۳۸۹

يادداشت دوازدهم: فهرست منابع مورد نياز برای امتحانات بورد

لطفاً با منابع علمی آينده اپتومتری ايران آشنا شويد
اينها متنهايی هستند که بطور بالقوه می توانند باعث تغيير منابع مورد استفاده در دانشگاههای ما شوند. اميدوارم با کمک همديگر بتوانيم آنها را پيدا کنيم. من که در حال حاضر هيچکدام را ندارم. 

هیچ نظری موجود نیست: