دوشنبه، اردیبهشت ۳۱، ۱۳۸۶

تکرار پذیری تکنیک های اپتومتری

تکرار پذیری یا Repeatability یک تکنیک اپتومتری مفهوم مهمی است که صحت اندازه گیری آن تکنیک را برای ما مشخص می کند و این امکان را به اپتومتریست می دهد که تعیین کند آیا واقعا یکی از عملکرد های چشمی یا بینایی بمرور زمان تغییر کرده است یا خیر؟
برای مثال اگر خطای انکساری یک کودک زمانی 2.25+باشد و در یک معاینه مجدد شش ماه بعد رفرکشن مقدار 2.75+را مشخص کند آیا واقعا خطای انکساری کودک تغییر کرده است؟
تکرار پذیری حدود اطمینان برای تشخیص یک تغییر واقعی در عملکرد بینایی را به ما می دهد برای تعیین تکرار پذیری خطاهای انکساری و ضعیت انکساری گروهی از افراد در یک فاصله زمانی کوتاه برای دو بار تعیین می گردد و تفاوت بدست آمده در این دو مرحله ثبت می گرددضریب تکرارپذیری برابر است با انحراف معیار این تفاوتها ضربدر 1.96
در خردسالان (بین شش ماهگی تا چهار سالگی)تکرار پذیری دو روش رفرکشن سیکلوپلژیک و موهیندرا (تا نزدیک ترین0.25)برابر0.50± می باشدبدین مفهوم که در نمونه گیریهای مکرر 95%تفاوتها در محدوده 0.50± قرار می گیرندو اگر مانند مثال ما تفاوت مشاده شده در حد 0.50 دیوپتر باشد ما می توانیم نتیجه بگیریم که خطای انکساری کودک تغییر نکرده چراکه تفاوت مشاهده شده در محدوده 0.50± قرار داردو تنها زمانی ما می توانیم با اطمینان بگوییم خطای انکساری تغییر کرده است که تفاوت مشاهده شده معادل 0.75 ، بیشتر و یا کمتر از آن باشد یا به عبارت دیگر خارج از محدوده اطمینان قرار داشته باشد
لازم بذکراست که تکرار پذیری خطاهای انکساری برای بزرگسالان (رتینوسکوپی و بدنبال آن تست سابژکتیو)معادل 0.50±می باشد تکرار پذیری رفرکشن یک فرد خردسال توسط یک اپتومتریست با تجربه نیز در همان حد یک فرد بزرگسال است

هیچ نظری موجود نیست: