چهارشنبه، تیر ۱۳، ۱۳۸۶

پاسخ جامعه اپتومترى ايران به گزارش روزنامه ايران با عنوان «سه گانه چشم، نمره، عينك»

عينك طبى وسيله اى است كمك بينايى به منظور اصلاح عيوب انكسارى و درمان كم بينايى، تنبلى چشم و... توسط چشم پزشك و بينايى سنج (اپتومتريست) تجويز مى گردد. بروز اشتباه در ساخت عينك طبى به مثابه اشتباه در تجوير عينك بوده و هر دو عوارضى يكسان بر چشم و بينايى بيمار خواهد داشت. با توجه به اهميت ساخت صحيح عينك طبى و عواقب و عوارض استفاده از عينك طبى نادرست از قبيل سردرد، اختلالات بينايى، انحرافات چشم و بخصوص آسيب هاى بينايى كودكان، ساخت و عرضه عينك طبى به حكم قانونگذار از سال ۱۳۴۴ در زمره حرف وابسته به پزشكى قرار گرفته، صدور و تمديد پروانه و تربيت نيروى انسانى آن در زمره وظايف و اختيارات وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكى قرار گرفت. دانشكده بينايى سنجى (اپتومترى) در سال ۱۳۵۴ تأسيس ولى تا سال ۱۳۶۸ به دليل كمبود نيروى انسانى تحصيلكرده در ساخت و عرضه عينك طبى پروانه تأسيس و مسئول فنى در صورت قبولى در آزمون هاى وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشك به عينك سازان تجربى اعطا مى گرديد كه پس از اين تاريخ به علت كفايت نيروى تحصيلكرده بينايى سنج (اپتومتريست) آزمون فوق الذكر تكرار نگرديد. ساخت و فروش عينك طبى يكى از موارد بيست گانه از حدود اختيارات و شرح وظايف بينايى سنج ها (اپتومتريست ها) مى باشد. صدور آراى ۵۶ تا ۶۴ هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى و نيز رأى وحدت رويه شماره ۶۹۲ ديوان عالى كشور مبنى بر انحصار صدور و تمديد مجوز ساخت عينك طبى و نيز آموزش نيروى انسانى مورد نياز اين امر و خروج آن از اصناف موجب هماهنگى ميان چشم پزشكان، اپتومتريست ها و عينك سازان تجربى قانونى داراى مجوز از وزارت بهداشت گرديد

هیچ نظری موجود نیست: