چهارشنبه، آذر ۲۰، ۱۳۸۷

پاسخی به سوال يکی از دوستان

با سلام
پاسخی به سوال يکی از دوستان دادم که برايم يادآور ترديدها و ضعفهای خودم در تصميم گيری بود. در مورد ادامه تحصيل است و نامه و پاسخ، هر دو به زبان غريبه ها است، اگر چه ما همه آشناييم.

هیچ نظری موجود نیست: