چهارشنبه، دی ۱۷، ۱۳۸۲


شكي نسيت كه خود بزرگان صنف عينك ساز بهتر از هر كس ديگري مي دانند كه مسئوليت اصلي ساخت و ارائه عينك طبي در تمام دنيا بر عهده ا پتومتريست هاست و عينك سازي علمي تنها از طزيق ا پتومتريست ها قابل ارائه است و عينك سازها با هر درجه و مدرك ديگري غير ازاپتومتري تنها در حد تراش شيشه و يا توليد صنعتي آن و يا هم توليد فريم هاي عينك فعاليت دارند و عينك سازان ايراني نيز كه اغلب آنان فاقد تحصيلات دانشگاهي و يا حتي دبيرستاني هستند تنها در زماني كه هنوز تعداداپتومتريستهاي كشورمان به حد كافي نرسيده بوده است با گذراندن امتحان مجوز تاسيس موسسات فروش عينك را دريافت مي كرده اند ولي اين دليل بر اين نيست كه اين روش براي هميشه ادامه پيدا كند زيرا همانطور كه در آئين نامه فروش عينك هاي طبي آمده است اين امتحان تنها تا زماني كه تعداد ا پتومتريستهاي كشور به حد كافي نرسيده بوده است برگزار مي شده و اكنون كه تعداد اپتومتريستها به اندازه اي رسيده كه نياز كشور را بر اورده مي سازد ديگر نيازي به برگزاري امتحان براي افراد تجربي نيست و تنها فارغ التحصيلان اپتومتري مجاز به تاسيس موسسات ساخت و فروش عينك هاي طبي مي باشند
بنظر مي رسد تلاشهاي انجمن صنفي عينك سازان براي موجه جلوه دادن عينك سازي بدون اپتومتريست ها بيشتر براي نجات گروهيست كه آخرين روزهاي حيات حرفه اي خود را مي گذرانند و مي دانند كه در سيستم آينده نظام خدمات بهداشتي درماني كشور جايي براي عينك سازان تجربي كه بخواهند مسئوليت موسسات فروش عينك را برعهده گيرند وجود نخواهد داشت و فقط اپتومتريست ها مجاز به تاسيس موسسات ساخت و فروش عينك هاي طبي خواهند بود

هیچ نظری موجود نیست: