جمعه، شهریور ۰۹، ۱۳۸۶

تاسیس دوره دکترای حرفه اپتومتری

مدیر بورد اپتومتری تاسیس دوره دکترای حرفه اپتومتری را منوط به تغییر سیاست کلی وزارت بهداشت و درمان در رابطه با همه رشته های پیراپزشکی دانست دکتر یکتا در پاسخ نامه خانم هراتی زاده رئیس جامعه بینایی سنجی ایران که از طرف وزارت بهداشت و در مان برای مدیر بورد ارسال شده بود تاسیس دوره دکترای حرفه ای اپتومتری را در شرایط حاضر غیر ممکن دانست و آنرا به تغییر سیاست های کلی وزارت بهداشت موکول کرد

هیچ نظری موجود نیست: