جمعه، آبان ۰۵، ۱۳۸۵

سئوال هفتهاین مرد 26 ساله از پنج سال پیش دچار کاهش بینایی در چشم راست خودمی باشد حدت بینایی چشم راست او400/20 و چشم چپ 60/20 می باشد

اتو رفرکتومتری چشم راست غیر ممکن و برای چشم چپ x80 5.00+,6.00- بدست آمده است
1- چگونه می توان چشم راست را رفراکشن نمود
a. using a Jackson cross cylinder
b. with the duochrome method
c. with retinoscopy
d. none of the above

2- در رفراکشن چشم راست مقدار -22.00 +7.00 x 70 بدست آمده است تشخیص احتمالی چیست؟

a. keratoconus
b. congenital glaucoma
c. corneal hydrops
d. none of the above

3- تصحیح مناسب برای این بیمار عبارتست از؟

a. spectacle correction for both eyes
b. rigid contact lenses
c. pilocarpine 1%, increasing as needed
d. immediate corneal transplant for the right eye

پاسخ درست :
1-c
2-a
3-b

هیچ نظری موجود نیست: