یکشنبه، دی ۱۰، ۱۳۸۵

باسلام به همه همکاران و بازديدکنندگان محترم (بعدازيک غيبت طولانی)


عينک های دارای عدسی ديناميک
 
اگر عينکی بتواند قدرت فوکوس خودرابرای فواصل مختلف نگاه تغييردهد،بسيارايده آل ووسوسه انگيزخواهد بود.نمونه های اوليه چنين عينکی درحال ساخت است.يک گروه تحقيقاتی به رهبری دکتر ناصر پيغمبريان ، استاد اپتيک در دانشگاه آريزونا، درحال طراحی اين فناوری برای PixelOptics است.تکنيک اين کار اخيرا درمجله پيشرفت های انجمن ملی علوم به چاپ رسيده است.
دکتر لی گوگينانگ استاديار تحقيقاتی اپتيک در دانشگاه آريزونا ونويسنده ارشد اين مطالعه درمصاحبه خود اظهار می داردکه ما کريستال مايع رادر بين دولايه نازک شيشه که در روی يکی ازآن هاحلقه ای از الکترودهای بسيار ظريف چيده شده است، قرار می دهيم ،وقتی يک بار الکتريکی به الکترودها برخورد می کند جهت قرارگيری کريستال هاودر نتيجه فاصله کانونی عدسی تغيير می نمايد.بنابه گفته دکترلی هدف ،غلبه بر ميدان ديد محدود موجود در عينک های دوکانونی وپيشرونده فعلی است.با عينک های تغيير کننده شما می توانيد از تمام سطح عدسی عينک استفاده نماييد.

ادامه...

هیچ نظری موجود نیست: