چهارشنبه، فروردین ۲۱، ۱۳۸۷

تعرفه های اپتومتری

جلسه تعرفه های اپتومتری درتاریخ 19/1/87 در سازمان نظام پزشکی با حضور سرکارخانم هراتی زاده ریاست جامعه اپتومتری ایران و آقایان دکتر براتی،دکتر امی،دکتر امیری ریس انجمن علمی اپتومتری و اقای کریمی فرد بازرس جامعه اپتومتری برگزار گردید.
در جلسه فوق موار ذیل طی صورت جلسه ای جهت تصویب در شورایعالی تهیه گردید .
شایان ذکر انکه مبلغ 40،000 ریالویزیت قبلادر شورایعالی تصویب گردیده است وتنها k خدمات موردبررسی قرار گرفت.
( مبالغ مذکور جهت دکتری 15% افزایش خواهد یافت)
تعرفه خدمات:
1. تجویز فیت و اموزش عدسیهای تماسی نرم .......................K.4
2. تجویز فیت و اموزش عدسیهای تماسی سخت..................... K6
3. اندازه گیری میدان بینایی برای هر چشم............................K 5
4. تجویز وسایل کمک بینایی برای افراد ..............................K9
5. تمرینات ارتوپتیک به منظور درمان غیر جراحی اختلالات حرکتی چشم به ازای هر نیمساعتK .2
6. کراتومتری................................................................K1
7. تست دیدرنگ............................................................K.1
8. تست یدبعد................................................................K.1
9. مشاوره در امور بهداشتی چشم وبینایی در محیطهای کار صنایع دولتی و غیر دولتی وانجام معاینات کامل.................K.3
10. کنترل عینک پس از.....................................................K1.

هیچ نظری موجود نیست: