چهارشنبه، خرداد ۲۹، ۱۳۸۷

کنگره اپتومتری در سال 87

کنگره اپتومتری به مدت 3 روزاز تاریخ۳۰ مرداد تا اول شهریور ماه سال

جاری در سالن همایشهای رازی با همکاری جامعه اپتومتری ایران و انجمن

علمی اپتومتری ایران برگزار می شود.

دبیران علمی : اقایان دکتر جعفرزاده پور و دکتر میرزاجانی

کسانیکه علاقمند به ارائه مقاله در موضوعات مختلف اپتومتری می باشند

می توانند مقالات خود را تا تاریخ سی ویکم تیر 31/4/87 به ادرسهای زیر بفرستند:

jafarzadehpur @iums.ac.ir

mirzajan@iums.ac.ir
شایان ذکر است با توجه به همکاری جامعه اپتومتری ایران و انجمن علمی

اپتومتری ایران در جهت برگزاری این کنگره هماهنگیهای لازم در جهت کسب

امتیاز باز آموزی نیز صورت گرفته اس>

هیچ نظری موجود نیست: