یکشنبه، تیر ۱۴، ۱۳۸۸

(RNFL)ارتباط بین امبلیوپی و ضخامت ماکولا و لایه فیبر عصبی رتین

در یک مطالعه مقطعی که تعداد 3259 کودکان 12-6 ساله امبلیوپ شرکت داشتند ضخامت ماکولا و لایه فیبر عصبی رتین تعیین شد. در مورد هر یک از بیماران معاینه دقیق شامل تعیین BCVA (log MAR)،اتوریفرکشن به دنبال سیکلو با سیکلوپنتولات 1% ،کاور تست جهت تشخیص وجود استرابیسم و OCT با مردمک دیلاته جهت تعیین ضخامت ماکولا و لایه فیبر عصبی رتین بود.بیماران با VA کمتر از log MAR 0.3 و فقدان آنومالی در چشم یا مسیرهای بینایی مورد برسی قرار گرفتند. در این مطالعه هدف اصلی اندازه گیری ضخامت ماکولا و لایه فیبر عصبی رتین بود. نتایج بررسی نشان داد که در کودکان سنین 12-6 سال این مطالعه، ضخامت مرکز ماکولا ممکن است در چشمهای امبلیوپ افزایش یافته هر چند که مشخص نیست آیا قبل یا به دنبال امبلوپی ایجاد شده است.همچنین تفاوتی در ضخامت NFL پری پاپیلاری در چشمهای امبلیوپ و نرمال مشاهده نشد.
هیچ نظری موجود نیست: