شنبه، آبان ۳۰، ۱۳۸۸

خبرهای تازهشنیده ها از کنگره چشم حاکی است که برخی چشم پزشکان محترم در کنگره چشم خصوصا بعد از شنیدن اظهارات همکار امریکاییشان در مورد فعالیت اپتومتریستها در انجا گویا برای جلوگیری از توسعه هرچه بیشتر اپتومتری در ایران قرا است در ابتدا رشته افتالمیک نرسینگ را راه اندازی نمایندکه یک سال به پرستارها اموزش داده شود که در بیمارستانها بجای اپتومتریستها از انان استفاده نمایند و به هر نحو که میتوانند از برقرای دکترای اپتومتری جلوگیری نمایند

هیچ نظری موجود نیست: