شنبه، مرداد ۱۷، ۱۳۸۸

سنجش گران راخود که خواهد سنجید؟

بسیارمی بینیم و می شنویم که بعضی ها خطاهای بارزعلمی مرتکب می شوند،هنوز هم لنزهای سالیانه تجویزمی کنندو توصیه به استفاده ازآن برای سه یا چهار سال می کنند، بدون داشتن اسلیت اقدام به فیت لنز می کنندو تجویز های نادرست می کنند و صد البته نه در پی مشورت با سایر همکاران بر می آیندو نه خود به دنبال راه چاره به سراغ کتاب و اینترنت میروند آموزش مداوم هم که نتوانسته کسی را مجبور به یادگیری مطالب جدید کند اطلاعات و آموخته های قدیمی هم که چاره ساز نیست و نمی تواند راه گشا باشد انوقت است که باید پرسید واقعا راه چاره چیست ؟آیا باید گذاشت که چرخ بر همان روال همیشگی بچرخد و نباید نظارتی در کار باشد؟در همه کشورها سازمانهای نظارتی وجود دارند که بر کار اپتومتریستها نظارت دارند براستی چرا در کشور ما چنین نهاد یا سازمانی وجود ندارد تا هم بر کار اپتومتریستها نظارت داشته باشد وهم تضمین کننده ارائه خدمات اپتومتری درست به بیماران باشد

هیچ نظری موجود نیست: